ThE PrAwN KinG......HmmMm yum yum

More of my daily life and things i do....ya ya....メルヴィンリ- です

金曜日, 4月 04, 0020

Yamanote Line Announcement

I moved this entry to April 4th cause it was taking my blog too long to load

Found these nice Yamanote line announcement at Osaki station.. bring back lots of memories.. even the kids heard it and they started getting excited... hahahaha

Announcements used at Osaki station, Tokyo, where most of the Yamanote Line trains are taken off and put on the loop line.


Outer loop from Shinagawa - PLATFORM 3
TRAIN ANNOUNCEMENTimage

Konodesha wa Yamanote-sen sotomawari, Shibuya Shinjuku houmenyuki desu. Tsugiwa Osaki, Osaki odeguchi wa hidarigawa desu. Saikyo-sen,Shonan-Shinjuku line, Tokyo-Rinkai-Kosoku-Tetsudo Rinkai-sen wa onorikae desu. Konodesha niwa yuusen-seki garimasu. Otoshiyori ya karada no fujiyu na okyaku-sama, ninshinchuya niyuyouji wo renreno okyaku-sama gairatsu shaimashitara, sekiwo ojyuri kudasai.

This is a Yamanote-line train bound for Shibuya and Shinjuku. The next station is Osaki. The doors on the left side will open. Please change here for the Saikyo line, the Shonan-Shinjuku line and the Tokyo-Rinkai-Kosoku-Tetsudo Rinkai line. There are priority seats reserved for the elderly and handicapped passengers, expecting mothers, and passengers accompanying young children.

PLATFORM ANNOUNCEMENTimage

Mamonaku sanbansen ni Shibuya Shinjuku houmenyuki gamarimasu. Abunaidesu kara kiiroi-sen made osagari kudasai.

Osaki, Osaki desu. Gojyusha arigatou gozaimasu.

Sanbansen door gashimari masu. Go chui kudasai.Outer loop terminating - PLATFORM 4

TRAIN ANNOUNCEMENTimage

Konodesha wa Yamanote-sen sotomawari Osaki houmenyuki desu. Tsugiwa shuten Osaki, Osaki, odeguchi wa migigawa desu. Kono densha wa Osaki tomari. Saikyo-sen, Shonan-Shinjuku line, and Tokyo-Rinkai-Kosoku-Tetsudo Rinkai-sen wa onorikae desu.

This is a Yamanote-line train bound for Osaki. The next station is Osaki. The train will terminate at Osaki station. The doors on the right side will open. Please change here for the Saikyo line, the Shonan-Shinjuku line and the Tokyo-Rinkai-Kosoku-Tetsudo Rinkai line.

PLATFORM ANNOUNCEMENTimage

Mamonaku yonbansen ni toueki tomari no desha gamarimasu. Abunaidesu kara kiiroi-sen made osagari kudasai.

Shuten Osaki desu. Honjitsumo goryuita dakimashite arigatou gozaimashita. Owasuremono nonaiyou, gochui kudasai. Konodesha niwa gojyusha ni naremasen node, gochui kudasai.Outer loop commencing - PLATFORM 4

PLATFORM ANNOUNCEMENTimage

Mamonaku yonbansen ni toueki shihatsu Shibuya Shinjuku houmenyuki gamarimasu. Abunaidesu kara kiiroi-sen made osagari kudasai.

Yonbansen door gashimari masu. Go chui kudasai.Inner loop from Gotanda - PLATFORM 1

TRAIN ANNOUNCEMENTimage

Tsugiwa Osaki, Osaki odeguchi wa migigawa desu. Shonan-Shinjuku line, Tokyo-Rinkai-Kosoku-Tetsudo Rinkai-sen wa onorikae desu.

The next station is Osaki. The doors on the right side will open. Please change here for the Shonan-Shinjuku line and the Tokyo-Rinkai-Kosoku-Tetsudo Rinkai line.

PLATFORM ANNOUNCEMENT


image

Mamonaku ichibansen ni Shinagawa Tokyo houmenyuki gamarimasu.Abunaidesu kara kiiroi-sen made osagari kudasai.

Osaki, Osaki desu. Gojyusha arigatou gozaimasu.

Ichibansen door gashimari masu. Go chui kudasai.Inner loop terminating - PLATFORM2

TRAIN ANNOUNCEMENTimage

Tsugiwa shuten Osaki, Osaki odeguchi wa hidarigawa desu. Kono densha wa Osaki tomari. Shonan-Shinjuku line, Tokyo-Rinkai-Kosoku-Tetsudo Rinkai-sen wa onorikae desu.

The next station is Osaki. The train will terminate at Osaki station. The doors on the left side will open. Please change here for the Shonan-Shinjuku line and the Tokyo-Rinkai-Kosoku-Tetsudo Rinkai line.

PLATFORM ANNOUCEMENTimage

Mamonaku nibansen ni toueki tomari no desha gamarimasu. Abunaidesu kara kiiroi-sen made osagari kudasai.

Shuten Osaki desu. Honjitsumo goryuita dakimashite arigatou gozaimashita. Owasuremono nonaiyou, gochui kudasai. Konodesha niwa gojyusha ni naremasen node, gochui kudasai.Inner loop commencing - PLATFORM 2

PLATFORM ANNOUNCEMENTimage

Mamonaku nibansen ni toueki shihatsu Shinagawa Tokyo houmenyuki gamarimasu. Abunaidesu kara kiiroi-sen made osagari kudasai.

Nibansen door gashimari masu. Go chui kudasai.

ラベル:

0 Comments:

コメントを投稿

Links to this post:

リンクを作成

<< Home